Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Akcjonariusze NanoGroup zdecydują o emisji akcji

Udostępnij

Zarząd Spółki NanoGroup zwołał na dzień 26 stycznia 2022 r. NWZA. Porządek obrad przewiduje między innymi podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do akcji nowej emisji.

Opublikowany projekt uchwały przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 16 747 883 zł do kwoty nie większej niż 20 097 459, tj. o kwotę nie wyższą niż 3 349 576 zł poprzez emisję nie więcej niż 3 349 576 nowych akcji serii I o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.

Cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą NNG (NANOGROUP) .

Zarząd w swojej opinii do treści uchwały podkreśla, że:

  • Zaplanowana emisja Akcji Serii I w ramach kapitału zakładowego ma umożliwić realizację zaplanowanych wcześniej celów strategicznych, związanych z działalnością Grupy Kapitałowej, tj. rozwijanie i komercjalizowanie przez spółki portfelowe projektów biotechnologicznych w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej. 
  • Dla finansowania badań i docelowo komercjalizacji innowacji ukształtowanych na bazie wynalazków stworzonych przez nasze podmioty zależne, kluczowe znaczenie ma zapewnienie ciągłości finansowania na każdym etapie realizowanego projektu. 
  • W ocenie Zarządu Spółki zapotrzebowanie na tym etapie fazy rozwoju poszczególnych projektów wskazuje, iż najbardziej optymalną metodą pozyskania środków, pozwalającą zaoszczędzić czas oraz koszty, jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez skierowanie oferty nabycia nowo emitowanych Akcji Serii I w ramach subskrypcji skierowanej do inwestorów bez ograniczeń związanych z wykonaniem prawa poboru. 
  • W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I w związku z emisją Akcji Serii I w ramach kapitału zakładowego oraz scedowanie na Zarząd Spółki decyzji o określeniu ceny emisyjnej jest zgodne z interesem Spółki oraz nie godzi w żadnym wypadku w interesy Akcjonariuszy. 
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+