Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zysk netto ZM Ropczyce był w pierwszym półroczu o 15% wyższy r/r

Udostępnij

RPC (ROPCZYCE) jeden z czołowych w Europie producentów materiałów ogniotrwałych zanotował bardzo dobre wyniki za pierwsze półrocze 2022 roku, zwiększając jednocześnie udziały w głównych segmentach rynku. Skonsolidowana sprzedaż wzrosła r/r o 37 proc. do poziomu 236,3 mln zł, zysk operacyjny o 18 proc. r/r do 26,1 mln zł, EBITDA zwiększył się o 14 proc. do 32,4 mln zł, a zysk netto był wyższy r/r o 15 proc. i wyniósł 21,8 mln zł. Sprzedaż eksportowa stanowiła w I półroczu br. 58 proc. przychodów ZM Ropczyce.

Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe pomimo licznych trudności i ograniczeń, dużej nieprzewidywalności i bezprecedensowej niestabilności otoczenia biznesowego. Wdrożona już wcześniej i konsekwentnie przez nas realizowana strategia wielowymiarowej dywersyfikacji (tzw. 4D), umiejętna polityka surowcowa oraz systematyczne podnoszenie jakości  i efektywności technologii w połączeniu z elastycznością i terminowością dostaw, pozwoliły nam na wykorzystywanie w maksymalnym stopniu wszelkich szans rynkowych oraz na dalszy rozwój produkcji i sprzedaży. Popyt na materiały ogniotrwałe utrzymuje się wciąż na stosunkowo wysokim poziomie, co przy ograniczonej dostępności produktów pochodzenia azjatyckiego oraz przy wysokim poziomie wykorzystania mocy produkcyjnych u wytwórców europejskich, pozwoliło nam na zbudowanie szeregu prestiżowych relacji biznesowych z wiodącymi producentami stali, miedzi, wapna czy cementu. Wyróżnialiśmy się wysoką jakością, elastycznością i terminowością dostaw, odpowiednio dużymi zasobami produkcyjnymi oraz wysokiej jakości serwisem. Na kolejne kwartały patrzę jednak z umiarkowanym optymizmem, głównie z uwagi na rosnącą nieprzewidywalność cen energii elektrycznej i gazu, niepewność dotyczącą ciągłości dostaw surowców oraz znaczący wzrost kosztów logistyki – powiedział Józef Siwiec, prezes ZM ROPCZYCE.

Bardzo dobre są również wyniki osiągnięte przez ZMR w samym drugim kwartale 2022 roku, który był najlepszy w dotychczasowej działalności Spółki. Sprzedaż wyniosła 107,7 mln zł, co oznacza wzrost o 16 proc. r/r, EBIT i EBITDA ukształtowały się na poziomach odpowiednio: 17,3 mln zł i 20,5 mln zł (wzrost odpowiednio: 24 proc. i 19 proc. r/r), a zysk netto osiągnął poziom 12,8 mln zł (wzrost o 7 proc. r/r).

W ujęciu branżowym, w ciągu dwóch kwartałów br., niezmiennie największym odbiorcą wyrobów Spółki był segment hutnictwa żelaza i stali. Sprzedaż dla klientów z tego segmentu rynku w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła ponad 119 mln zł i była o 43 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na rynku krajowym współpraca w zakresie dostaw rozwiązań materiałowo – inżynieringowych objęła wszystkich producentów stali. Również w eksporcie sprzedaż dla szeroko rozumianego hutnictwa obejmowała klientów na wszystkich obsługiwanych dotąd rynkach. Szczególnie wysoką dynamikę wzrostu Spółka zanotowała w zakresie sprzedaży na rzecz klientów na takich rynkach jak m.in. Czechy, Francja, Turcja oraz Ukraina. Na rynku ukraińskim sprzedaż była realizowana dla tych spośród klientów Spółki, którzy wznowili swoją produkcję po przerwie spowodowanej działaniami wojennymi. Odzwierciedleniem skali rozwoju sprzedaży eksportowej w segmencie hutnictwa żelaza i stali jest wzrost jej wartości o ponad 71-proc. w stosunku do I półrocza ubiegłego roku.

Sprzedaż do sektora hutnictwa metali nieżelaznych w I półroczu 2022 roku osiągnęła poziom blisko 50 mln zł, czyli o prawie 22 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ub.r. Na rynku krajowym tradycyjnie kontynuowana była współpraca w zakresie dostaw materiałowych i kompleksowych usług inżynieringowych na rzecz większości producentów metali nieżelaznych, na zasadzie dedykowanych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań ich użytkowników. W eksporcie sprzedaż koncentrowała się głównie na rynku europejskim (Belgia, Hiszpania, Niemcy) oraz w Azji.

W okresie pierwszego półrocza 2022 roku Spółka kontynuowała również współpracę ze wszystkimi klientami z segmentu cementowo – wapienniczego generującą wysoki poziom przychodów. Sprzedaż w tym okresie czasu dla odbiorców z tego segmentu rynku wyniosła 48 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 29-proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na rynku krajowym dostawy tradycyjnie realizowano do większości cementowni i wapienników, natomiast w eksporcie koncentracja działań miała miejsce przede wszystkim w zakresie współpracy z podmiotami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Niemiec oraz z krajów Bliskiego Wschodu.

Analogicznie do okresów wcześniejszych sprzedaż do pozostałych branż obsługiwanych przez Spółkę miała stosunkowo niewielki poziom, generując w omawianym okresie czasu około 5 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem. Jako istotne w analizowanym okresie sprawozdawczym wskazać można stosunkowo wysoki popyt na produkowane przez Spółkę wyroby krzemionkowe, stosowane w przemyśle koksowniczym oraz w hutnictwie szkła, a także nieznaczne ożywienie współpracy z wybranymi odlewniami ukraińskimi, po wznowieniu przez nie produkcji.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+