ZUE złożyło najtańszą ofertę, wartą 191,8 mln zł brutto, w postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie w ramach zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim", podało ZUE.

Łącznie wpłynęło 7 ofert. Druga najtańsza oferta należała do Grupy Fewaterm (204,86 mln zł), a trzecia - do Torpolu (208,04 mln zł).

"Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 1 065 dni od dnia podpisania umowy. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert" - czytamy w komunikacie.

Kryteria oceny ofert stanowią: całkowita cena brutto – waga: 60%, zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę – waga: 30%, okres gwarancji – waga: 10%.

"W odniesieniu do pierwszego z powyższych kryteriów oferta złożona przez spółkę jest najkorzystniejsza. Z kolei w odniesieniu do zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę i okresu gwarancji oferta złożona przez spółkę jest analogiczna do ofert złożonych przez pozostałych uczestników przetargu" - czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.