Akcjonariusze Apatora zdecydują o przeznaczeniu 52,98 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, tj. o wypłacie łącznie 1,2 zł na akcję, oraz o programie odkupu do 700 tys. akcji własnych za maksymalnie 20 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 maja.

"Na podstawie wniosku zarządu oraz opinii rady nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 52 982 322,17 zł w następujący sposób:

- dywidenda 39 728 433,60 zł, tj. 1,20 zł na akcję

- kapitał zapasowy 13 253 888,57 zł" – czytamy w projekcie uchwały.

Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 11 587 459,8 zł, czyli 0,35 zł na akcję. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 28 140 973,80 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje APT (APATOR) 11 czerwca 2018 r. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,85 zł na akcję nastąpi 25 czerwca 2018 r., przewiduje także projekt.

"Wyraża się zgodę na nabywanie przez Apator S.A. własnych akcji w celu umorzenia w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Tworzy się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na rozliczenie nabycia przez Apator S.A akcji własnych w ramach Programu odkupu akcji własnych" - czytamy w kolejnym projekcie uchwały.

W związku z utworzeniem funduszu umorzenia akcji zaplanowano wydzielenie 20 mln zł z kapitału zapasowego.

"Maksymalna liczba akcji własnych do nabycia w ramach programu wynosi 700 000 akcji, co stanowi 2,11% kapitału zakładowego Apator S.A. 3. Realizacja programu będzie trwała od dnia 29 maja 2018 roku do dnia 31 maja 2019 roku" - czytamy w załączniku do projektu.

Zgodnie z założeniami programu, cena jednostkowa za akcję nabywaną ramach programu nie może być niższa niż wartość nominalna tj. 0,1 zł i wyższa niż 30 zł. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z funduszu umorzenia akcji i nie mogą przekroczyć 20 mln zł.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.