Zarząd PKN Orlen zadecydował o uruchomieniu emisji serii D obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych. Ostateczne warunki emisji obligacji serii D zostały przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i zostaną opublikowane 16 maja br., podał PKN (PKNORLEN)

"Program emisji obligacji zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu. Kolejne serie obligacji będą oferowane w trybie oferty publicznej. Spółka planuje wprowadzanie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy  w komunikacie. 

Programu publicznych emisji obligacji PKN Orlen, skierowanych do inwestorów indywidualnych został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 20 lipca 2017 r.

PKN Orlen przydzielił 10 maja 2 mln obligacji serii C 689 inwestorom, a średnia stopa redukcji wyniosła 26,49%. Zapisy na oferowanych 2 mln obligacji prowadzono od 7 maja 2018 roku do 8 maja 2018 roku. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 zł do 100,01 zł w zależności od dnia złożenia zapisu. 

Serie A i B obligacji wyemitowanych w ramach programu notowane są na rynku Catalyst. 

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.