NEU (NEUCA) nabyła, realizując ogłoszoną w czerwcu ofertę zakupu akcji własnych, 150 tys. walorów, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski mBanku.

"W dniu dzisiejszym zostały zawarte i rozliczone transakcje będące wynikiem ogłoszonej w dniu 13 czerwca 2018 roku oferty zakupu akcji spółki Neuca S.A. z siedzibą w Toruniu, w wyniku których spółka Neuca S.A. nabyła łącznie 150 000 akcji własnych" - czytamy w informacji.

13 czerwca Neuca ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 150 000 akcji spółki, stanowiących łącznie nie więcej niż 3,23% kapitału zakładowego. Oferowana cena zakupu akcji wynosiła 310 zł za jedną akcję. Oferty sprzedaży akcji były przyjmowane od 19 czerwca do 3 lipca 2018 r. Rozliczenie wszystkich transakcji planowano na 6 lipca 2018 r.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2017 r. wyniósł 29,3%.