MNC (MENNICA) podjęła decyzję - warunkowaną wyrażeniem zgody przez radę nadzorczą - o realizacji inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji ENA (ENEA) do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale zarządu, podała spółka.

"Inwestycja będzie realizowana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Wskazana kwota maksymalnego zaangażowania kapitałowego spółki zostanie powiększona o prowizję domu maklerskiego. Spółka zobowiązana jest do uzyskania zgody na realizację transakcji od instytucji finansującej emitenta" - czytamy w komunikacie.

Zarząd będzie na bieżąco dokonywał analizy wskaźników finansowych Enei i na ich podstawie będzie podejmował decyzje o realizacji inwestycji w ramach limitu wskazanego powyżej, podano także.

Dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe spółki w akcje Enei wynosi 37 319 438,78 zł i nie przekroczyło znaczącego progu względem ilości akcji Enei.

"Nabycie akcji nie stanowi dla spółki inwestycji o charakterze strategicznym. Lokata w akcje będzie stanowić dla spółki alternatywną wobec innych możliwych lokat inwestycję z wykorzystaniem nadwyżki środków pieniężnych" - czytamy dalej.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.