16 sierpnia 2019 roku do spółki wpłynęło oświadczenie zarządu Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd. o wypowiedzeniu umowy dotyczącej dostawy oraz dystrybucji insuliny Biotonu na rynku chińskim.

Zasadniczą przyczyną wypowiedzenia wskazaną przez Harbin Gloria Pharmaceuticals są zmiany na chińskim rynku farmaceutycznym, co według partnera BIO (BIOTON) skutkuje wystąpieniem siły wyższej. Wskutek tego Harbin Gloria Pharmaceuticals nie jest w stanie zrealizować uzgodnionych prognoz sprzedaży, w tym minimalnej ilości zamówień.

„Zarząd Spółki wskazuje, iż od dłuższego czasu były problemy z realizacją Umowy przez Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd., skutkujące brakiem realizacji minimalnych wartości zamówień przewidzianych Umową, co miało odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2018 oraz będzie miało implikacje na wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2019.” – czytamy w raporcie.

Zgodnie z postanowieniami umowy, ulegnie ona automatycznemu rozwiązaniu po upływie 6 miesięcy od dnia wystosowania wypowiedzenia.