Spółka CreativeForge Games poinformowała o przyjęciu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników i współpracowników spółki.

W ramach Programu wyemitowanych zostanie nie więcej niż 133 350 akcji zwykłych serii L, a kapitał zakładowy CFG zostanie podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę maksymalnie 30 670,50 zł.

Warunkiem uzyskania przez osoby uprawnione praw do nabycia akcji jest wypracowanie przez spółkę określonych poziomów zysku netto. I tak w 2019 r. ma to być nie mniej niż 1 mln zł, w 2020 r. ponad 2,5 mln zł, a w kolejnych latach odpowiednio ponad 4 mln zł i 5,5 mln zł.

„Program Motywacyjny ma na celu stabilizację składu osobowego Spółki, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania, a także zapewnienie stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki, jak również stworzenie silnych związków pomiędzy Spółką, a jej kluczowymi pracownikami bądź współpracownikami” – czytamy w komunikacie