Zarząd AFH (AFHOL) podjął uchwałę dotyczącą wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata 2020 – 2022. W ramach programu spółka wyemituje i zaoferuje kluczowym pracownikom nie więcej niż 515 980 warrantów subskrypcyjnych serii A. Warranty będą uprawniać do objęcia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Warunkiem uruchomienia przyjętego programu jest osiągnięcie przez spółkę skonsolidowanego wyniku brutto w wysokości 4 mln zł w 2020 r. oraz odpowiednio 15 mln zł i 35 mln zł w dwóch kolejnych latach.

 „Wprowadzenie ww. Programu ma za zadanie stworzenie w Spółce oraz Grupie Kapitałowej mechanizmów motywujących kluczowy personel i współpracowników do pracy i działań na rzecz Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Włączenie w strukturę właścicielską kadry menedżerskiej zapewni pełniejszą identyfikację ze Spółką, wydajniejszą pracę i wpływać będzie stabilizująco na zatrudnienie” – czytamy w komunikacie