W 2019 roku zysk należny akcjonariuszom SPL (SANPL) po 4 kwartałach wyniósł 2,138 mld zł i był niższy o 9,5% r/r, a  w ujęciu porównywalnym był wyższy o 19,8%.

 • W 2019 rósł wynik z odsetek o 15% oraz z prowizji o 3%. Dochody ogółem były wyższe o 9% niż przed rokiem. Jest to efektem systematycznie zwiększającej się skali naszego biznesu, a także korzystnej struktury bilansu.

 • Sukcesywnie przebudowujemy swoja organizację, dążąc do bycia najlepszym bankiem dla klienta. Aby zrealizować ten cel zmieniamy nie tylko standardy jakości w banku, ale także modyfikujemy produkty, upraszczamy procesy, skracamy procedury. Liczę, że ten rok będzie kluczowy dla osiągnięcia naszych celów.

Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska

Wyniki w 2019 roku:

 • Dochody ogółem - wyniosły 9,5 mld zł, i były wyższe o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 6,6 mld zł i wzrósł o 15% r/r.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 2,2 mld zł i wzrósł 3% r/r.
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 4,5 mld zł i zwiększyły się o 19% r/r głównie pod wpływem wyższych kosztów regulacyjnych oraz rezerw. Po wyłączeniu z okresu sprawozdawczego ww. rezerw na ryzyko prawne i przy założeniu stałego poziomu opłat należnych BFG w obu analizowanych okresach, porównywalne koszty ogółem wzrosły o 9,9% r/r.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w 2019 roku wyniosły łącznie 1,4 mld zł, z czego 599 mln zł to podatek bankowy, a 800 mln podatek dochodowy.
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 1,2 mld zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 85 pb. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł: 5,2%.

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy Santander Bank Polska: Współczynnik kapitałowy na poziomie:17,07% (15,98% na 31 grudnia 2018 r.) oraz Tier1: 15,21% (14,11% na 31 grudnia 2018 r.) zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 4,8% r/r do 148,6 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 8,3% r/r do 80,9 mld zł oraz stabilnemu poziomowi należności od podmiotów gospodarczych - 58 mld zł. Depozyty klientów ogółem wzrosły o 4,6% r/r, w tym depozyty od klientów indywidualnych o 4% r/r, a biznesowe o 5,5% r/r. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosił 91,6% na koniec grudnia 2019 roku.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 16,9 mld zł i wzrosła o 12,4 % w ciągu roku oraz 4% w ciągu kwartału.

Transformacja cyfrowa Systematyczny rozwój zdalnych kanałów obsługi – 2,5 mln klientów cyfrowych, 1,6 mln klientów mobilnych. W ciągu roku o 80% wzrosła liczba transakcji w bankowości mobilnej do 74,5 mln. Wzrosło wykorzystanie kanałów zdalnych w procesie akwizycji i sprzedaży – szczególnie kont osobistych, kredytów gotówkowych i kont dla msp.

Linie biznesowe Bank prowadzi prawie 3,8 mln kont osobistych w zł, intensywnie rośnie portfel kart cyfrowych. Portfel kredytów gotówkowych wzrósł o 23% r/r. Rozwija się e-commerce. Małym i średnim firmom udzielono o ponad 10% kredytów więcej niż przed rokiem. Portfel leasingowy wzrósł o 12%, a obroty faktoringowe o 8%

Bankowość detaliczna 2019 r.:

 • 3,79 mln kont osobistych w złotych (+5% r/r);
 • 1,78 mln otwartych Kont Jakie Chcę (+65% r/r);
 • 834 tys. kart mobilnych HCE, Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay (+94% r/r);
 • 2,5 mln (+7% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,6 mln klientów mobilnych (+17% r/r);
 • 74,5 mln transakcji w bankowości mobilnej w 2019 (+80% r/r);
 • Wzrosty portfela kredytowego: kredyty gotówkowe 23% r/r; kredyty hipoteczne w złotych 8% r/r;
 • Ponad 2-krotny wzrost udziału kanałów cyfrowych w sprzedaży kont osobistych w 2019 do 12,5%
 • Silny wzrost nowego biznesu ubezpieczeniowego - 43% r/r wzrostu przypisu składki ubezpieczeniowej;
 • 64 oddziały w Nowym Modelem Dystrybucji - łącznie zmodernizowanych 95 placówek.

MŚP 2019 r.:

 • Wzrost portfela brutto finansowania MŚP o 11% r/r do poziomu 14,7 mld;
 • Wzrost wolumenu depozytów o 25% r/r do poziomu 16,8 mld;
 • Leasing dla MŚP - wzrost portfela pracującego o 13% do poziomu 4,8 mld;
 • Wzrost sprzedaży terminali POS o 36% r/r (7,6 tys. sprzedanych POS w 2019);
 • Około 13,5 tys. nowych użytkowników eKsięgowości
 • Dynamiczny rozwój sprzedaży kont firmowych w kanałach cyfrowych w 2019 – wzrost udziału sprzedaży w tych kanałach o 22 p.p. do 24%.

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna 2019 r.:

 • 15% wzrost przychodów r/r w sektorach strategicznych;
 • 13% wzrost przychodów r/r w obszarach biznesu międzynarodowego;
 • Aktywa pracujące 33 mld;
 • Pozytywne trendy wzrostowe zachowane w większości linii biznesowych;
 • Utrzymanie dobrej jakości portfela kredytowego;

Bankowość Korporacyjna i inwestycyjna w 2019 r.:

 • 16% wzrost wyniku segmentu r/r;
 • 34% wzrost przychodów r/r z usług związanych z zarządzaniem gotówką i płynnością;
 • 29% wzrost przychodów r/r z produktów finansowania handlu;
 • 30% wzrost przychodów r/r z finansowania konsorcjalnego;
 • Rola wyłącznego doradcy finansowego dla akcjonariuszy holdingu przemysłowego przy sprzedaży do inwestora strategicznego - jedna z pięciu największych transakcji fuzji i przejęć w tym roku w Polsce;
 • Emisja 5-cio i 10-cio letnich obligacji o wartości 2 mld PLN dla spółki z sektora wydobywczego.

Leasing w 2019 r.:

 • W 2019 r. Santander Leasing sfinansował aktywa o wartości netto 5,3 mld zł;
 • Wartość portfela leasingowego przekroczyła 10 mld zł, wzrost +12% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego wysokiej jakości;
 • Wzrost dochodu przed opodatkowaniem +16% r/r do poziomu 62,7 mln zł

Faktoring w 2019 r.:

 • Obroty wyniosły 29,55 mld zł, wzrost +8% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł +12% r/r i osiągnął poziom 5,6 mld zł;
 • Czwarta pozycja na rynku pod względem obrotów, z udziałem 10,5%;
 • Lider w zakresie finansowania dostawców z 27% udziałem w rynku;
 • Sprzedaż na koniec IV kwartału wyniosła 2,01 mld zł;

Santander Consumer Bank 2019 r.:

 • Należności kredytowe netto 17,6 mld zł; r
 • Zobowiązania wobec klientów 10,4 mld zł;
 • Aktywa na koniec okresu wyniosły 21,1 mld;
 • Zysk netto 540 mln zł;