PKN (PKNORLEN) poinformował, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok przewiduje ujęcie odwrócenia części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w Grupę ORLEN Lietuva w kwocie oszacowanej na około 1 mld zł. 

"Oszacowana kwota odwrócenia odpisów powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego PKN ORLEN za 2019 rok i nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) Grupy Kapitałowej ORLEN za 2019 rok. Jej wysokość będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za 2019 rok i może ulec zmianie" - podano w komunikacie

Jak podano, odwrócenie części odpisów jest efektem zmniejszenia średnioważonego kosztu kapitału z 10,56% do poziomu 8,35%, dzięki czemu stopa zwrotu z inwestycji wzrośnie o 2,2 p.p.