• Grupa TRN (TRANSPOL) w 2019 r. osiągnęła 261,6 mln zł sprzedaży (+9 proc. r/r) i zysk netto na poziomie 12 mln zł (wobec 5,9 mln zł przed rokiem). >>>
 • W 2019 r. Grupa Kapitałowa CDR (CDPROJEKT) osiągnęła 521 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 44% więcej niż rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wzrósł w porównaniu do 2018 r. o 60% i przekroczył 175 mln zł. >>>
 • Przychody RVU (RYVU) w całym 2019 r. wyniosły 34,1 mln PLN w porównaniu do 36,8 mln PLN w 2018 r. Strata operacyjna osiągnęła 45,4 mln PLN vs. 21,6 mln PLN w 2018 r. >>>
 • PLY (PLAY) podał, że nie ma podstaw do zmiany założeń na 2020 rok, a skorygowana EBITDA w pierwszym kwartale tylko nieznacznie odbiegała od oczekiwań. >>>
 • Zarząd KRK (KRKA) rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. w kwocie 4,35 EUR na akcję, czyli około 19,2 zł. >>>
 • Bacteromic – spółka SCP (SCPFL) – poinformowała o osiągnięciu kolejnego, piątego kamienia milowego w projekcie BacterOMIC. >>>
 • Na koniec marca 2020 r. aktywa netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI, czyli spółki zależnej SKH (SKARBIEC) wyniosły 3 279,1 mln zł. >>>
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w marcu 2020 roku przez MON (MONNARI) wyniosły ok. 7,2 mln zł (-62,7% r/r). >>>
 • Zarząd AFH (AFHOL) zarekomendował WZA Spółki przeprowadzenie skup akcji własnych dotyczącego nie więcej niż 200 000 akcji. >>>
 • Przychody VGO (VIGOSYS) wzrosły w I kwartale 2020 r. do 12,4 mln zł (8% wzrost rdr.). >>>
 • Co najmniej 10 mld zł skonsolidowanego zysku netto za lata 2020-2025 to jeden z celów nowego programu motywacyjnego CDR (CDPROJEKT), który zarząd spółki planuje przedstawić na najbliższym WZA spółki. >>>
 • ALL (AILLERON) nie redukuje zatrudnienia i nie obniża wynagrodzeń pracowników. >>>
 • Zarząd PGE podjął decyzję o zamykaniu projektów o niezadowalającej stopie zwrotu, w szczególności niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością Grupy. >>>
 • PKP (PKPCARGO) i AB LG CARGO podpisały list intencyjny w sprawie powołania spółki joint venture obsługującej kolejowe połączenia intermodalne między Polską a Litwą. >>>
 • W 2019 r. RAF (RAFAMET) odnotował wynik netto na poziomie 1,1 mln zł w porównaniu do 0,77 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Zmierzający na NewConnect Skinwallet w marcu po raz pierwszy osiągnął ponad 1 mln zł miesięcznych przychodów. >>>
 • W 2019 r. MAK (MAKARONPL) odnotowała wynik netto na poziomie 3,8 mln zł w porównaniu do 5,83 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • BOS podał, że obniżka stóp procentowych będzie mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy w roku 2020 na poziomie od 35 do 50 mln zł. >>>
 • ULM (ULMA) ocenia, że skonsolidowane przychody za okres I półrocza 2020 r. mogą być niższe o 20% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. >>>