Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

OPTeam szacuje zmniejszenie przychodów w 2020 r. o około 25%

Udostępnij

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (OPM (OPTEAM)) informuje, że w wyniku dokonania oceny wpływu sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa, przeprowadzone zostało szacowanie ryzyk związanych z działalnością operacyjną Emitenta, które mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność OPTeam S.A.

- Ryzyko spadku przychodów

Ze względu na zmiany preferencji zakupowych Klientów na produkty branży IT oferowane przez OPTeam S.A., Zarząd Emitenta szacuje zmniejszenie przychodów w 2020 r. o około 25%. Zarząd OPTeam S.A. od kilku tygodni realizuje program oszczędnościowy, w wyniku którego redukcja kosztów pozwoli w pewnym stopniu na zamortyzowanie niekorzystnego wpływu sytuacji makroekonomicznej na kondycję finansową Emitenta. W przypadku długotrwałego pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce lub na świecie, wystąpienia spadku popytu konsumpcyjnego lub zastosowania instrumentów polityki gospodarczej państwa negatywnie wpływających na pozycję rynkową Spółki, szacowany wskaźnik zmniejszenia przychodów może ulec zwiększeniu.

- Ryzyko wahania kursów walut

Zmiany wskaźników kursu walut mogą przyczynić się do obniżenia rentowności zawartych już kontraktów, w których występują elementy dostawy infrastruktury IT pochodzące z zakupów zagranicznych. Zarząd Emitenta będzie starał się renegocjować zawarte już umowy, w których istotnym elementem jest dostawa towarów kupowanych poza Polską, a w przypadku zawierania nowych tego typu umów wprowadzi dodatkowe klauzule zabezpieczające Spółkę przed ryzykiem związanym z instrumentami finansowymi w maksymalny możliwy sposób.

- Ryzyko związane ze zmianą warunków handlowych przez dostawców

Jako dostawca urządzeń oraz technologii firm trzecich Emitent współpracuje z dostawcami zarówno krajowymi jak również międzynarodowymi korporacjami. Zawarte umowy dystrybucyjne/handlowe/partnerskie w maksymalny możliwy sposób zabezpieczają interesy Emitenta. Istnieje jednak ryzyko związane z możliwością zmian ustalonych zasad współpracy głównie w odniesieniu do międzynarodowych korporacji, które niejednokrotnie wprowadzają określone zmiany centralnie i bez możliwości negocjacji. Z praktyki Emitenta wynika, że potencjalnie niekorzystna zmiana warunków współpracy z dostawcami urządzeń i technologii nie może w pełni zostać odzwierciedlona w warunkach współpracy pomiędzy Spółką a odbiorcami.

Przy wprowadzeniu zasad postępowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, OPTeam S.A. kontynuuje swoją działalność. Pracownicy Spółki korzystają z możliwości pracy zdalnej. Wszystkie obszary działalności operacyjnej Emitenta funkcjonuję bez zakłóceń.

Zarząd Spółki podkreśla, że ostateczny rozmiar i skutki wpływu pandemii koronawirusa na sytuację finansową Emitenta są trudne do miarodajnego wyszacowania. Zarząd Emitenta będzie na bieżąco monitorował sytuację Spółki ze względu na wpływ rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa na bieżącą działalność OPTeam S.A. Podejmowane będą kolejne działania w celu utrzymania w odpowiedniej kondycji działalności operacyjnej Spółki.

W przypadku wystąpienia kolejnych ryzyk oraz ich wpływu na sytuacją OPTeam S.A., informacje w tym zakresie będą przekazywane do publicznej wiadomości.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+