Zarząd Grupy Kęty S.A. (KTY (KETY)) zgodnie z przyjętym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych, podaje do publicznej wiadomości wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 3 kwartał 2020 r., które nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Przedstawione w niniejszym raporcie bieżącym dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie do czasu publikacji skonsolidowanego raportu za 3 kwartał 2020 r., która zgodnie z aktualnym harmonogramem publikacji raportów okresowych nastąpi w dniu 21 października 2020 r. 

Wg szacunków Zarządu 8% wzrost przychodów ze  sprzedaży zostanie osiągnięty dzięki wyższym przychodom w Segmencie Opakowań Giętkich (+20%) oraz w Segmencie Systemów Aluminiowych (+7%). Przychody Segmentu Wyrobów Wyciskanych osiągną podobny do zeszłego roku poziom pomimo ok. 5%  spadku średniej ceny aluminium w przeliczeniu na PLN. Wysoki poziom sprzedaży Segmentów w powiązaniu z efektywnością operacyjną powinien pozwolić na poprawę wyników finansowych.  Szacowany na chwilę obecną zysk EBITDA w 3 kwartale 2020 r. wyniesie ok. 192 mln PLN co stanowi wzrost o 19% r/r.  Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji zysk z działalności operacyjnej w omawianym okresie wyniesie ok. 155 mln PLN, a więc będzie wyższy o 23% od wartości osiągniętej w analogicznym okresie 2019 roku. Spółka szacuje, że wynik na działalności finansowej będzie ujemny i wyniesie ok. (-) 6 mln zł.  Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych skonsolidowany zysk netto w 3 kwartale 2020 r. szacowany jest na ok. 120 mln PLN, wzrost o 21% r/r. Szacowany poziom długu netto na koniec 3 kwartału 2020 r. wynosie ok. 390 mln PLN.

W 3 kwartale 2020 r., do dnia publikacji niniejszego komunikatu nie odnotowano istotnego, negatywnego wpływu pandemii wirusa SARS-Cov-2 („koronawirus”) na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. Działania w tym zakresie niezmiennie koncentrowały się na zapewnieniu pracownikom bezpieczeństwa na stanowiskach pracy oraz ciągłości produkcji.

Powyższe szacunki zostały przygotowane w oparciu o następujące założenia bazujące na rzeczywistych notowaniach do 24 września oraz prognozie na okres od 25 do 30 września: