Zarząd spółki RPC (ROPCZYCE) poinformował o spotkaniu akcjonariuszy tworzących porozumienie, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 54/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku.

Podczas posiedzenia członkowie porozumienia zdecydowali o podęciu kroków zmierzających do zawarcia porozumienia z akcjonariuszem - Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu, w celu nabywania akcji oraz zgodnego działania w celu wycofania z obrotu giełdowego akcji spółki.

Formalne zawarcie porozumienia spowoduje obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji spółki w trybie art. 74 ust. 2 Ustawy. Okoliczność ta wynika z faktu, że:

  1. strony porozumienia z dnia 26 listopada 2018 roku posiadają łącznie 2.131.162 akcji Spółki, co stanowi 34,05% ogólnej liczby głosów, a uwzględniając akcje własne spółki, strony tego porozumienia posiadają łącznie 3.884.493 głosów, co stanowi 62,06% ogólnej liczby głosów,
  2. Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu posiada 1.317.316 akcji, co stanowi 21,04% ogólnej liczby głosów w spółce,
  3. tym samym, po zawarciu porozumienia ww. akcjonariusze będą posiadali łącznie 5.201.809 akcji, co stanowić będzie 83,10% ogólnej liczby głosów.

Zawarcie porozumienia spowoduje również obowiązek wykonania przez akcjonariuszy zawiadomienia w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce.