Przychody AWM (AIRWAY) w roku 2020 wyniosły 257 tys. zł wobec 294 tys. zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej spadł w ubiegłym roku do -1,9 mln zł z 1,43 mln zł w 2019 r. W 2020 r. spółka odnotowała wynik netto na poziomie -2,37 mln zł w porównaniu do -1,36 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Airway Medix do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo,

Prezentujemy Państwu raport roczny za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W minionym okresie Spółka kontynuowała działania związane z rozwojem poszczególnych technologii, osiągając w przekonaniu Zarządu kluczowe kamienie milowe, które znacznie przybliżyły Spółkę do komercjalizacji posiadanego portfolio.

Zgodnie z wcześniej przekazywanymi przypuszczeniami, trwająca pandemia COVID-19 pokazała, że portfolio produktów Airway Medix może znacząco wspomóc codzienną rutynę i obniżyć obciążenie pracą personelu oddziałów intensywnej terapii, poprawiając stan kliniczny wentylowanych pacjentów. Z drugiej strony jednak, okres pandemii doprowadził do ograniczenia możliwości oddziałów OIOM w zakresie testowania nowych produktów oraz uniemożliwił bezpośrednie spotkania z partnerami strategicznymi, dystrybutorami czy też przedstawicielami jednostek klinicznych. To spowodowało opóźnienia i/ lub wstrzymanie planowanych do zrealizowania w 2020 roku kamieni milowych.

Jednym z najistotniejszych kamieni milowych osiągniętych w raportowanym okresie było zatwierdzenie przez Federal Drug Administration w USA („FDA”) technologii Cuffix i urządzenia na niej opartego do sprzedaży na rynku amerykańskim. Informacja otrzymana z FDA umożliwiła rozpoczęcie rozmów z lokalnymi partnerami w celu komercjalizacji tego urządzenia w USA, po wcześniejszym przeprowadzeniu testów użytkowych produktu, które do tej pory miały miejsce w ramach prac rozwojowych poza USA, w kluczowych amerykańskich ośrodkach szpitalnych. Zgodnie z raportem 03/2021 z dnia 02.03.2021 roku, aktualnie urządzenie Cuffix jest konsultowane i oceniane wewnętrznie w USA przez potencjalnych partnerów i dystrybutorów, pod kątem atrakcyjności rynkowej i dopasowania do istniejącego portfolio. Ze względu na ograniczenia w podróżowaniu z Izraela do USA spowodowane przez COVID w listopadzie i grudniu 2020 r. urządzenie Cuffix nie zostało oficjalnie przetestowane w amerykańskich szpitalach. Zgodnie z polityką Spółki, w celu zapewnienia najwyższej jakości wykonywanych testów oraz zgodności z procedurami medycznymi, wszystkie testy muszą być inicjowane w obecności delegatów Biovo/Airway. Aktualny postęp szczepień w Izraelu daje podstawy by sądzić, że wspomniane testy zostaną rozpoczęte w najbliższych tygodniach. Czas trwania powyższych testów Spółka niezmiennie szacuje na okres ok. 4-6 tygodni od ich rozpoczęcia.

Kolejnym kluczowym kamieniem milowym osiągniętym już po dacie bilansowej było zakończenie prac nad technologią LMA i osiągnięcie etapu tzw. design freeze. Powyższe oznacza, że możliwe jest przeniesienie produkcji LMA na skalę masową do podwykonawczej firmy produkcyjnej, lub partnera strategicznego.

W związku z zakończeniem procesu rozwoju LMA Spółka na dzień publikacji niniejszego raportu w portfolio posiada 3 zaawansowane technologie:

  • Oral Care – finalny produkt w procesie komercjalizacji, dopuszczony do sprzedaż w EU oraz USA
  • CPR – finalny produkt w procesie komercjalizacji, dopuszczony do sprzedaż w EU oraz USA
  • LMA – zakończone prace nad technologią, etap designe freeze

Po okresie bilansowym doszło do prezentacji pełnego portfolio Spółki partnerom strategicznym. Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną bezpośrednie spotkania oraz prezentacje produktu w ośrodkach klinicznych są niemożliwe. Na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawiciele Spółki pozostają w bezpośrednim kontakcie z potencjalnymi partnerami biznesowymi w USA oraz Europie, a główne cele, które Zarząd stawia przed sobą w kolejnych miesiącach, to wdrożenie produktów na rynek amerykański, zatwierdzenie technologii LMA na rynku amerykańskim oraz doprowadzenie do komercjalizacji pełnego portfolio Spółki.

Dziękujemy naszym Inwestorom za powierzone nam zaufanie.

Z poważaniem,

Zarząd Airway Medix