Spółka FEE (FEERUM) opublikowała wyniki za 2020 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 118,3 mln zł a EBITDA 2,9 mln zł. Spółka odnotowała stratę na poziomie operacyjnym (-6,4 mln zł) oraz netto (-7,5 mln zł), na co wpływ miało rozwiązanie umowy z tanzańskim NFRA, z powodu niewywiązywania się ze swoich zobowiązań przez Zamawiającego i z poczucia dbałości o interes pozostałych interesariuszy. Co ważne, kontrakt ten był neutralny z punktu widzenia przepływów gotówkowych.

Aktualny portfel zamówień FEERUM wynosi około 104,4 mln zł i obejmuje 37 umów. Z kolei potencjalny portfel kontraktów obejmuje 285,3 mln zł, z czego potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 54,7 mln zł.

Na poziom przychodów ze sprzedaży ważny wpływ miały kontrakty z rynku ukraińskiego, a w szczególności z realizacji inwestycji dla Epicentr K LLC, z którą Grupa podpisała kontrakty w 2018 i 2019 roku. Realizacja trzeciego, ostatniego kontraktu rozpoczęła się w II kwartale 2020, a jej wpływ na wyniki był widoczny w roku ubiegłym, jak i będzie w obecnym.

„Oczekujemy, że Ukraina pozostanie ważnym rynkiem dla FEERUM także w bieżącym roku – na rynku tym widoczne jest stale rosnące zapotrzebowanie na obiekty służące bezpiecznemu magazynowaniu żywności. Poza kontraktami dla Epicentr K LLC planujemy kolejne inwestycje na Ukrainie, czego potwierdzeniem jest zawarta we wrześniu 2020 roku warunkowa umowa sprzedaży o wartości ponad 16,1 mln EUR. Jednocześnie spodziewamy się, że znacząco zwiększą się nasze przychody z kontraktów krajowych, których zawieramy coraz więcej po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków dotacyjnych ARiMR.” – mówi Daniel Janusz, Prezes Zarządu FEERUM S.A.

W 2020 roku eksport odpowiadał za 65 proc. przychodów FEERUM. Wartość sprzedaży zagranicznej w tym okresie wyniosła niemal 77 mln zł. Głównym rynkiem eksportowym była Ukraina (88,4 mln zł) oraz Litwa (prawie 2 mln zł). Grupa planuje rozwój działalności na rynkach z perspektywami produkcji rolnej, w tym zwłaszcza rynków wschodnich (Ukraina, Kazachstan, Białoruś, Litwa).

Negatywny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miała decyzja o odstąpieniu od umowy z tanzańską agencją rządową National Food Reserve Agency (NFRA) na realizację kontraktu z 2016 r. – skutkowało to negatywnym wpływem na zysk netto w kwocie 32,6 mln PLN. Bezpośrednią podstawą odstąpienia były opóźnienia w płatnościach oraz niemożność realizacji prac z powodów niezależnych od Grupy. Mimo to, Grupa pozostaje otwarta na wznowienie współpracy i ukończenie inwestycji, będąc w pełni przygotowaną w ujęciu projektowym, produkcyjnym i logistycznym.

„2020 rok minął pod znakiem pandemii koronawirusa, która postawiła wyzwania przed firmami na całym świecie. Zareagowaliśmy szybko, podejmując działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników i współpracowników przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości pracy we wszystkich obszarach. Nasze przychody rdr spadły, jednak pamiętajmy, że ubiegłoroczna baza była bardzo wysoka, gdyż 2019 rok był rekordowy w historii Spółki. Co ważne, sytuacja płynnościowa i zadłużenie Spółki dominującej jest na najlepszym historycznie poziomie” – dodał Daniel Janusz, Prezes Zarządu FEERUM S.A.