Zysk netto Comarch w I kwartale 2019 roku wyniósł 6,96 mln zł, wobec -6,24 mln zł straty rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej CMR (COMARCH) wzrósł w zakończonym kwartale z 0,57 mln zł przed rokiem do 20,94 mln zł. W I kwartale spółka wypracowała przychody w wysokości 338,69 mln zł, wobec 272 zł rok wcześniej.

„Rentowność działalności Grupy Comarch w pierwszym kwartale 2019 roku uległa zdecydowanej poprawie w stosunku porównywalnego okresu poprzedniego roku. Na wyniki osiągnięte przez Grupę Comarch w pierwszym kwartale 2019 roku miały wpływ m.in.:

  • wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej, który wyniósł 36 678 tys. PLN (tj. 23,5%), który został osiągnięty głównie dzięki dobrej sprzedaży rozwiązań IT dla telekomunikacji, sektora handlowo-usługowego oraz firm przemysłowych w krajach europejskich oraz w Azji,
  • rozwój sprzedaży krajowej (wzrost o 30 021 tys. PLN tj. o 25,9%), który był efektem realizacji dostawy oprogramowania obcego do jednej z instytucji publicznych oraz dynamicznego rozwoju sprzedaży rozwiązań ERP,
  • wzrost kosztów działalności, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT – fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch w raportowanym okresie wzrósł o 16% w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku,
  • podatek dochodowy bieżący, który był wynikiem wysokiej rentowności działalności spółek Grupy w Niemczech i w Rosji, jego wartość wyniosła 8 776 tys. PLN,
  • zmiany w wartości aktywów i rezerw na podatek odroczony, które spowodowały spadek wyniku netto Grupy o 1 654 tys. PLN,
  • zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, osiągnięty głównie przez MKS Cracovia SSA, który zwiększył pozostałe przychody operacyjne oraz wynik operacyjny Grupy o 7 329 tys. PLN, utworzenie odpisów na wątpliwe należności handlowe, dotyczące głównie działalności w rejonie Bliskiego Wschodu oraz w Ameryce Południowej, które zmniejszyły one wynik operacyjny Grupy o 11 041 tys. PLN,
  • stosowanie standardu rachunkowości MSSF 15, w wyniku którego część przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży licencji na oprogramowanie Comarch jest rozliczana w czasie, zgodnie ze stopniem zaawansowania realizacji projektów. Wartość korekty z tego tytułu wyniosła w pierwszym kwartale 2019 roku +4 372 tys. PLN,
  • zastosowanie po raz pierwszy standardu rachunkowości MSSF 16, które spowodowało, że wartość amortyzacji, a tym samym wartość zysku EBITDA, zwiększyła się w I kwartale 2019 r. o 4 472 tys. zł” – napisano w raporcie

Jednostkowy zysk netto spółki był w I kwartale 2019 r. równy 15,91 mln zł w porównaniu do 3,04 mln zł straty w analogicznym kwartale 2018 r.

Szczegółowe dane finansowe Comarch są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.