• Przychody OPL (ORANGEPL) wzrosły w 2019 r. o blisko 3% r/r. W ubiegłym roku wzrosła też EBITDAaL spółki, która była o 7% wyższa w porównaniu do 2018. >>> 
  • Akcjonariusze WSE (WORKSERV) obniżyli cenę ewentualnej sprzedaży akcji spółki inwestorowi branżowemu do 0,21 zł za sztukę. >>>
  • MLS (MLSYSTEM) ocenia, że geografia „Mojego prądu” pokazuje niewykorzystany potencjał części województw. >>>
  • Zarząd OPL (ORANGEPL) podjął uchwałę, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy w 2020 r. >>>
  • Work Service zawarł ze spółką Gi umowę inwestycyjną dotyczącą m.in. dofinansowania WSE (WORKSERV) przez inwestora na łączną kwotę do 210,2 mln zł. >>>
  • Według wstępnych danych, jednostkowe przychody uzyskane przez UNT (UNIMOT) w styczniu 2020 r. wyniosły 414 902 tys. zł i były wyższe o 60% r/r. >>>
  • Skonsolidowany zysk netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej równy 75,53 mln zł przy przychodach wysokości 351,49 mln zł odnotował według wstępnych danych STX (STALEXP) w 2019 r. >>>
  • W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2019/20 przychody Grupy GRN (GRODNO) wyniosły 458,5 mln zł i przełożyły się na 9,1 mln zł zysku netto. >>>
  • JSW zaktualizowała strategię na lata 2020-2030. Spółka planuje m.in. uzyskanie średniej marży EBITDA na poziomie co najmniej 25%. >>>
  • Zysk netto BHW (HANDLOWY) w czwartym kwartale wyniósł 180 mln zł w porównaniu ze 152 milionami złotych rok wcześniej. >>>
  • Zysk netto SOK (SONKA) w porównaniu z 2018 r. wzrósł w ubiegłym roku ponad 4-krotnie osiągając wartość 778,65 tys. zł. >>>