• QUB (QUBICGMS) wyda gry VVD (VIVID) na Nintendo Switch. Umowa przewiduje porting i wydanie co najmniej 8 gier w tym m.in. Gravity Rider Zero i Space Pioneer. >>>
 • THD (THEDUST) podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania produkcji gry na motywach książek z serii „Cykl Inkwizytorski” autorstwa Jacka Piekary. Spółka pozyska w ten sposób finansowanie o wartości 3 mln zł. >>>
 • Zarząd NEU (NEUCA) ogłosił ofertę zakupu nie więcej niż 150 000 akcji spółki, stanowiących do 3,2982% jej kapitału zakładowego. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 302,00 zł za jedną akcję. >>>
 • BHW (HANDLOWY) podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego, którego wielkość szacuje na 53 mln zł. Odpis obniży wynik finansowy netto banku w II kwartale 2019 r. >>>
 • Volantis Bidco ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 23 519 515 akcji PFL (PFLEIDER). Cena w wezwaniu została ustalona na 25,17 zł za jedną akcję. >>>
 • Grupa KGL wypracowała wstępnie 202,6 mln zł przychodów w I półroczu 2019 r. tj. o ok 8% więcej niż w analogicznym okresie w 2018 r. >>>
 • Zdaniem Jakuba Menc z SKH (SKARBIEC) globalna hossa będzie trwała jeszcze około roku. Dlaczego tak uważa? >>>
 • Na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych PND (POLNORD) sprzedał w II kwartale 2019 r. łącznie 119 lokali. >>>
 • IDA (IDEABANK) zawiąże 25,9 mln zł rezerwy na koszty restrukturyzacji. Rezerwa zostanie ujęta w śródrocznym sprawozdaniu spółki. >>>
 • Podczas NWZ akcjonariusze TRK (TRAKCJA) zdecydują o przeprowadzeniu dwóch emisji akcji. Emisje mają dotyczyć nie więcej niż 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, a także akcji zwykłych imiennych serii C. >>>
 • PGN (PGNIG) Upstream Norway nabyło 20 proc. udziałów w złożu Duva na koncesjach PL636 i PL636B od firmy Wellesley Petroleum. >>>
 • MDI (MDIENERGIA) zawarła przedwstępną umowę ze spółką VisaVento Bau dotyczącą budowy parku wiatrowego Sompolno o łącznej mocy 37,5MW. >>>